Petek, 17. Avgust 2018
   
baner.gif


Obvestilo - Javna dražba za prodajo nepremičnine


Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, na podlagi 21. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,47/2013 – ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO, 76/2015), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) in sklepa o letnem načrtu razpolaganja z zemljišči Občine Tišina za leto 2017 občinskega sveta občine Tišina, z dne 13. 01. 2017 objavlja

 

javno dražbo

za prodajo nepremičnine

 

 

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina.

2. Opis predmetov prodaje: Predmet javne dražbe je naslednja nepremičnina: stanovanje z kletnimi prostori na Tišini št. 4a, ID 122-178-14.

Po prostorskem planu občine je nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče. Stanovanje je v celoti v lasti občine ter bremen prosta.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: Izklicna cena za prodajano premoženje je sledeča:

- za dvosobno stanovanje in kletne prostore ID 122-178-14, k.o. Tišina v izmeri stanovanje-14 48,53 m2, drvarnica-8 11,00 m2, klet-9 13,65 m2; je izklicna cena 16.694,00 €.

Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.

Dražitelj lahko dviguje izklicno ceno za večkratnik zneska 100,00 €, kar je najnižji znesek višanja.

5. Način in rok plačila kupnine: Kupec poravna kupnino na podlagi sklenjene pogodbe oziroma izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa.

Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo potekala na Občini Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, v sejni sobi, in sicer v sredo 08. 11. 2017, z začetkom ob 15.30 uri.

7. Višina varščine: Dražitelj mora najkasneje do 07. 11. 2017 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene za posamezno zemljišče, ki ga bo dražil.

Varščina se plača na račun Občine Tišina – proračun št. 01210-0100011634, z navedbo »Varščina za javno dražbo«.

Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15. dni po opravljeni javni dražbi.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in možnost ogleda predmeta javne dražbe: Ogled nepremičnin javne dražbe je možen do ponedeljka 06.11. 2017 po predhodnem dogovoru na občinski upravi občine Tišina. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin pokličite na tel. 02 539 17 10, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. .

9. Ustavitev postopka: Komisija za izvedbo javne dražbe za prodajo stvarnega premoženja Občine Tišina s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov.

10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi:

- na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin;

- dražitelj mora najpozneje do torka 07.11.2017, do 14.00 ure na sedež občinske uprave Občina Tišina, Tišina 4, prijaviti svojo udeležbo in predložiti naslednja dokazila:

- dokazilo o plačani varščini in priložiti celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,

- matično, davčno in telefonsko številko,

- dražitelji – fizične osebe: fotokopijo identifikacijskega dokumenta

- dražitelji – pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;

- dražitelji morajo na dan dražbe pred njenim pričetkom predložiti:

- fizične osebe: osebni ali katerikoli drugi identifikacijski dokument

- pravne osebe ali pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo.

Izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo.

Če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina je zadržana.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Občina Tišina

 

 

 

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2014 - Občina Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije