Petek, 17. Avgust 2018
   
baner.gif


Javni razpis za Garancije bančnim kreditom v regiji Pomurje


Spoštovani,
obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS št. 54/2017, z dne 29. 9. 2017., objavljen Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v regiji Pomurje.
Razvojna agencija Sinergija d.o.o., Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, sodelujoča razvojna institucija RRA za Pomurje, vabi vse zainteresirane upravičence, da oddajo vlogo za pridobitev garancije za bančne kredite.
Celoten javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Razvojne agencije Sinergija: www.ra-sinergija.si/sl/rgs/
Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v regiji Pomurje (RGS Pomurje) za bančne kredite, ki jih RA Sinergija kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o izvajanju regijske garancijske sheme na območju Pomurske regije, sklenjene med Slovenskim regionalno razvojnim skladom in RA Sinergijo, ter v sodelovanju z bankami: Delavska hranilnica d.d., Banka Sparkasse d.d., NLB d.d., Nova KBM d.d. in Primorska hranilnica Vipava d.d..
Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Pomurje.
Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Pomurje, to so mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-UPB3, s spremembami) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 s spremembami) (v nadaljevanju: upravičeni vlagatelji).
Upravičeni vlagatelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/2011) in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.
Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.
Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v regiji Pomurje, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov in drugo.
Upravičenec lahko pridobi garancijo v višini od 50 do 80 % odobrenega bančnega kredita. Najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR.
Kredit za prijavljeni projekt, za katerega vlagatelj zaprosi za garancijo Sklada, lahko znaša do 100 % vrednosti projekta.
Doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa ne sme preseči 19.03.2025.
Moratorij je možen do 12 mesecev oz. do 6 mesecev za kredite, ki so več kot 60 % namenjeni za obratna sredstva, in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita.
Upravičeni stroški za obratna sredstva so lahko do 100 %, vendar največ 200.000,00 EUR. V primeru, ko delež upravičenih stroškov za obratna sredstva presega 60 % vseh upravičenih stroškov, se kredit odobri za največ 3 leta.
RGS deluje po principu de minimis.
Obrestna mera in stroški odobritve ter vodenja so različni po posameznih bankah (obrestna mera od 1,85 % do 2,13 % + 6 mesečni EURIBOR).
Skupen garancijski potencial RGS Pomurje znaša 3.840.000,00 EUR in je razpisan na podlagi sredstev Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: Sklad), ki na dan objave tega razpisa znašajo 1.200.000,00 EUR, in predvidenega multiplikatorja 4 za bančne kredite.
Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 19. 4. 2018, do datuma zaprtja razpisa.
Upravičeni stroški po »de minimis« shemi pomoči so:
- stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
- stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
- stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
- stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,
- stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,
- bruto plače novo zaposlenih v podjetju za največ 3 mesece od 1. 1. 2017 naprej,
- stroški pridobivanja intelektualnih pravic.
Upravičeni so zgoraj navedeni stroški, ki so nastali od 1. 1. 2017 naprej.
Stroški vlagateljev so stroški v zvezi z odobritvijo in vodenjem kredita v skladu s poslovno politiko banke, s kreditom povezani stroški zavarovanja po pogojih banke, stroški notarskega sporazuma o zavarovanju garancijskih obveznosti.
Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS št. 54 z dne 29. 9. 2017 do porabe sredstev oz. do datuma zaprtja razpisa, ki je 19. 4. 2018.
Vlogo na javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov: Razvojna agencija Sinergija d.o.o., Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, najkasneje do 19.04.2018.
Vloga se lahko odda tudi osebno v vložišču RA Sinergija, v pisarnah RA Sinergija, v Martjancih 36.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodilom vlagateljem za izdelavo vloge na javni razpis in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani »NE ODPIRAJ – VLOGA – RGS Pomurje« in s polnim nazivom in naslovom vlagatelja. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Oprema ovojnice), ki ga vlagatelj lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepi na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice).
Vlagatelj lahko vlogo (obrazci in priloge) pošlje od petka 29. 9. 2017 dalje, s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno, iz katere je razviden datum in ura oddane vloge. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici oz. datum in podpis prejemnika v vložišču RA Sinergija, ki ne sme biti kasnejši od 19. 4. 2018. Vloga mora biti oddana v Republiki Sloveniji.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS dostopna na spletni strani Razvojne agencije Sinergija:  www.ra-sinergija.si/sl/rgs/.
Za vse dodatne informacije spremljajte spletno stran RA Sinergija  www.ra-sinergija.si,  oziroma podstran RGS Pomurje www.ra-sinergija.si/sl/rgs/, ali pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. oziroma pokličite na telefonsko številko 02/ 538 13 58 (ga. Valerija Vogrinčič), ob delavnikih med 8.00 in 12.00 uro.


Razvojna agencija Sinergija
Martjanci 36
9221 Martjanci

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2014 - Občina Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije