Nedelja, 27. Maj 2018
   
baner.gif


Obvestilo - Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Tišina


Spoštovani!

29. maja 2017 so pričele veljati spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Tišina.

Za lažje razumevanje, kaj pomenijo te spremembe in dopolnitve poleg same spremembe namembnosti zemljišča predvsem iz kmetijskega v stavbno zemljišče, navajamo en primer, kaj pomeni sprejetje Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu, in sicer za 27. člen odloka, ki velja za večino naselij, ki imajo območja opredeljena kot SK – površine podeželskega naselja, pa naj izpostavimo morda le pogoje, ki veljajo za objekte oz. stanovanjske hiše:

-          do sedaj so se lahko objekti za kmetijsko proizvodnjo in pomožni objekti gradili v notranjosti parcele, sedaj pa bo veljalo »Pomožne stavbe, nezahtevne in enostavne objekte se gradi v notranjosti parcele. V notranjosti parcele se lahko gradi tudi objekte za spremljajoče in dopolnilne dejavnosti. Nadstrešek, garaža, terasa, zimski vrt, vetrolov ne glede na zahtevnost se lahko postavijo pred ali ob osnovni objekt, samostojno ali da se objekti stikajo.«

-          strehe na vseh objektih so morale biti enakostranične dvokapnice v naklonu od 25 – 45 stopinj, s smerjo slemena po daljši stranici objekta in z opečno kritino ali kritino podobno opeki. Strehe z manjšim naklonom, enokapne in ravne strehe so možne na kmetijskih objektih in na manjših pomožnih objektih, sedaj pa bo veljalo »Strehe na vseh objektih so lahko dvokapnice ali štirikapnice v naklonu od 25 – 45 stopinj, s poljubno smerjo slemena, priporoča se opečno kritino ali kritino, podobno opeki. Strehe z manjšim naklonom, enokapne in ravne strehe so možne le na manjših pomožnih stavbah, nezahtevnih in enostavnih objektih ter nestanovanjskih objektih. Ravne in enokapne strehe so možne na eno in več stanovanjskih objektih, pod pogojem, da je večji del objekta dvokapna streha ter manjši del objekta ravna streha. Ravna ali enokapna streha, mora biti nižja od slemena dvokapnice. To razmerje se upošteva tudi pri enokapnih in ravnih prizidkih k osnovnemu objektu. Stavbna masa dvokapnega dela objekta mora vizualno prevladovati. Prepovedane so strehe z nezdružljivimi različnimi nakloni in slemeni. Na strehah objektov so poleg strešnih oken lahko tudi frčade, pultna okna ter sončni sprejemniki ali druge naprave namenjene zbiranju obnovljivih virov energije, ki ne smejo presegati slemena streh. Stavbna masa dvokapnega dela objekta mora vizualno prevladovati.«

-          posamezna parcela se lahko ogradi, ograja se postavi znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda, višina ograje ob cesti ne sme presegati višine 1,20 m, v notranjosti parcele pa 1,50 m, ograje ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah se postavi tako, da je omogočena preglednost in ni oviran promet po javni cesti, sedaj pa bo veljalo: »Posamezna parcela se lahko ogradi. Ograja se postavi znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Višina ograje ob cesti ne sme presegati višine 1,20 m, v notranjosti parcele pa 1,80 m. Ob nestanovanjskih objektih se ograja prilagodi namenu. Plastične bele, betonske okrasne in izrazito izstopajoče ograje so prepovedane. Ograje ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah se postavi tako, da je omogočena preglednost in ni oviran promet po javni cesti. Na in ob območju športnih površin se lahko postavljajo varovalne ograje/mreže višine do 4 m, ki so transparentne.«

To je le nekaj primerov za lažjo predstavo, kaj prinašajo nove spremembe in dopolnitve OPN. Zagotovo z njim ne boste oziroma ne bomo vsi povsem zadovoljni ampak dosegli smo maksimum, kar je bil mogoč glede na vse ovire na katere smo tekom priprav naleteli.

Direktorica občinske uprave

mag. Mateja Krizmanič Telkeš

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • Lokalne volitve 2014 - Občina Tišina
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije