Sobota, 26. Maj 2018
   
baner.gif


Javna dražba za prodajo nepremičnine


Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, na podlagi 21. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,47/2013 – ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO, 76/2015), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) in sklepa o letnem načrtu razpolaganja z zemljišči Občine Tišina za leto 2016 občinskega sveta občine Tišina, z dne 12.02.2016 objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

  

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina.

2. Opis predmetov prodaje: Predmet javne dražbe je naslednja nepremičnina: stanovanje z kletnimi prostori na Tišini št. 4a, ID 178.

Po prostorskem planu občine je nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče. Stanovanje je v celoti v lasti občine ter bremen prosta.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: Izklicna cena za prodajano premoženje je sledeča:

- za dvosobno stanovanje in kletne prostore ID 178, k.o. Tišina v izmeri stanovanje-14 48,53 m2, drvarnica-8 11,00 m2, klet-9 13,65 m2; je izklicna cena 17.660,00 €.

Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.

Dražitelj lahko dviguje izklicno ceno za večkratnik zneska 100,00 €, kar je najnižji znesek višanja.

5. Način in rok plačila kupnine: Kupec poravna kupnino na podlagi sklenjene pogodbe oziroma izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa.

Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo potekala na Občini Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, v sejni sobi, in sicer v sredo 19. 10. 2016, z začetkom ob 15.30 uri.

7. Višina varščine: Dražitelj mora najkasneje do 18. 10. 2016 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene za posamezno zemljišče, ki ga bo dražil.

Varščina se plača na račun Občine Tišina – proračun št. 01210-0100011634, z navedbo »Varščina za javno dražbo«.

Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15. dni po opravljeni javni dražbi.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in možnost ogleda predmeta javne dražbe: Ogled nepremičnin javne dražbe je možen do ponedeljka 17. 10. 2016 po predhodnem dogovoru na občinski upravi občine Tišina. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin pokličite na tel. 02 539 17 10, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. .

9. Ustavitev postopka: Komisija za izvedbo javne dražbe za prodajo stvarnega premoženja Občine Tišina s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov.

10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi:

- na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin;

- dražitelj mora najpozneje do torka 18. 10. 2016, do 14.00 ure na sedež občinske uprave Občina Tišina, Tišina 4, prijaviti svojo udeležbo in predložiti naslednja dokazila:

- dokazilo o plačani varščini in priložiti celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,

- matično, davčno in telefonsko številko,

- dražitelji – fizične osebe: fotokopijo identifikacijskega dokumenta

- dražitelji – pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;

- dražitelji morajo na dan dražbe pred njenim pričetkom predložiti:

- fizične osebe: osebni ali katerikoli drugi identifikacijski dokument

- pravne osebe ali pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo.

Izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo.

Če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina je zadržana.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • Lokalne volitve 2014 - Občina Tišina
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije