Sreda, 18. Julij 2018
   
baner.gif


Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Tišina

 
Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/0770/08 – ZVO-1B, 108/0980/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/1257/12 – ZUPUDPP-A, (109/12)76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) župan Občine Tišina izdaja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Tišina

I.

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Tišina (v nadaljevanju: SD OPN 1), katerega je pod št. SD OPN - 4/11, marca 2016, izdelalo podjetje ZEU d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota.

II.

Dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta Občine Tišina bo javno razgrnjen v času od 15.03.2016 do vključno 15.04.2016 v prostorih Občine Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, v delovnem času občinske uprave, kjer bo knjiga pripomb.

V času javne razgrnitve bo dne 06.04.2016 ob 16.00 uri organizirana javna obravnava v sejni sobi Občine Tišina.

Razgrnjeno gradivo bo objavljeno tudi na spletni strani Občine Tišina www.tisina.si

III.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek SD OPN 1. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina ali podajo pisno na javni obravnavi. Posebej opozarjamo, da javna razgrnitev ni namenjena podaji novih pobud z namenom spremembe namenske rabe v stavbna zemljišča ali obratno, pač pa le podaji pripomb in predlogov na rešitve, ki so javno razgrnjene. Nove tovrstne pobude bodo obravnavane v postopku sprememb in dopolnitev OPN (po sprejemu OPN).

IV.

Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi.

V. 

Javno naznanilo se objavi na krajevno običajen način in na spletni strani Občine Tišina www.tisina.si

 

Številka: 350-0002/2016-6                                                                          Župan Občine Tišina
Tišina, dne 08.03.2016                                                                         Franc Horvat, dipl. ing. zoot

 

Priloge:

icon pdf Odlok
icon pdf Priloga 1
icon pdf Grafika 1

icon pdf Grafika 2
icon pdf Grafika 3
icon pdf Grafika 4
icon pdf Priloge

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2014 - Občina Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije