Nedelja, 27. Maj 2018
   
baner.gif


Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti - splošne medicine, pediatrije in zobozdravstva v občini Tišina za območje občine Tišina


Na podlagi
42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08 ZDZdr, 40/12 ZUJF, 14/13) in 57. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina objavlja

JAVNI RAZPIS
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti -  splošne medicine, pediatrije in zobozdravstva v Občini Tišina za območje  Občine Tišina

  

 1. NAROČNIK – KONCEDENT: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina.
 1. PREDMET RAZPISA: Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti:

-  splošna medicina za področje splošne medicine (doktor medicine specialist medicine ali družinske medicine), za območje Občine Tišina, v obsegu 1,00 programa.

 -  pediatrija za področje predšolskih in šolskih otrok, 0-19 let (doktor medicine specialist pediater), za območje Občine Tišina, v obsegu 1,00 programa;

-  zobozdravstvo za področje zobozdravstva (doktor medicine specialist zobozdravnik), za območje Občine Tišina, v obsegu 1,00 programa;

 1. KRAJ IZVAJANJA DEJAVNOSTI: Dejavnost se bo opravljala v ordinacijskih prostorih, ki se nahajajo v stavbi na naslovu Tišina 30, 9251 Tišina.
 1. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE: Koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas 30 let. Koncesijska dejavnost se prične opravljati najkasneje s 1. 9. 2016 po predhodno izdani odločbi o podelitvi koncesije s strani Občinske uprave Občine Tišina.
 1. OSEBE, KI SE LAHKO PRIJAVIJO NA JAVNI RAZPIS: Na javni razpis se lahko prijavijo osebe, določene v 41. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti.
 1. IZPOLNJEVANJE SPLOŠNIH POGOJEV:

Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje, (ki jih določa 35. člen  Zakon o zdravstveni dejavnosti), za katere morajo v prijavi na razpis priložiti ustrezna dokazila oz. potrdila:

-   da imajo zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti oz. so usposobljeni za samostojno delo, kar izkažejo z originalom ali overjenimi kopijami dokazil o izobrazbi;

-   da niso v delovnem razmerju oz. da v kolikor so v delovnem razmerju bodo le-to  v primeru podelitve koncesije iz tega javnega razpisa prekinili in začeli opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji oz. da se bodo v primeru podelitve koncesije zaposlili kot izvajalec pri pravni osebi, ki bo nosilec predmetne koncesijske dejavnosti (koncesionar), kar pa izkažejo s podpisano ustrezno izjavo;

-   da jim ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravniške službe oz. poklica, kar morajo izkazati z ustrezno izjavo in s priloženim ustreznim potrdilom pristojnega sodišča, ki pa na dan prijave na javni razpis ni starejše od 3 mesecev;

-   da sklene s koncedentom ustrezno pogodbo o najemu oz. uporabi prostorov za opravljanje dejavnosti.

Če je kandidat za izvajanje koncesije pravna oseba, mora biti poleg ostalih pogojev izpolnjen tudi naslednji pogoj:

-   da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,

-   da ima pravna oseba dovoljenje Ministra za zdravje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije; 

 1. KRITERIJI IN MERILA:

  Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:

  - strokovna usposobljenost: maksimalno število točk 20,

  - strokovne izkušnje: maksimalno število točk 20,

  - dodatna strokovna znanja in veščine za izvajanje zdravstvene dejavnosti: maksimalno število točk 20

 2. PREDNOSTNE KATEGORIJE: Če dosežeta dva ali več kandidatov – vlagateljev na podlagi postavljenih meril pri razpisani koncesiji enako število točk, ima v smislu prednostne kategorije fizična oseba prednost pred pravno osebo. Če bo tudi po upoštevanju prednostne kategorije za razpisano koncesijo, še vedno več kandidatov – vlagateljev imelo enako število točk, bo imel prednost kandidat – vlagatelj, ki ima izkušnje z opravljanjem zdravstvene dejavnosti na območju Občine Tišina.

 3. RAZPISNA DOKUMENTACIJE IN DODATNE INFORMACIJE: Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS v tajništvu Občine Tišina ali na spletni strani Občine Tišinaj www.tisina.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo kandidati pri Mateji Krizmanič Telkeš, tel. 02 539 17 18e-naslov:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. .

 4. PRIJAVA NA RAZPIS: Kandidati lahko prijavo na razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji, na kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in priložiti vse zahtevane priloge. Prijavo morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »NE ODPIRAJ – KONCESIJA (navede se področje za katerega se prijavlja:ZA SPLOŠNO MEDICINOA ALI ZA PEDIATRIJO ALI ZA ZOBOZDRSVTVO«, naslov
  naročnika na in na hrbtni strani ovojnice naslov ponudnika.

 5. ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS: Vloga mora biti naslovljena na: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina. Na sedež občine mora prispeti najkasneje do 29. 1. 2016 do 10.00 ure. Vloga se lahko odda tudi osebno do navedenega datuma in ure v tajništvu Občine Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina. Prepozne prijave bo naročnik s sklepom zavrgel.

 6. ODPIRANJE KANDIDATUR IN IZID RAZPISA: Odpiranje kandidatur ne bo javno. O izidu razpisa bodo kandidati pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od dneva roka za oddajo kandidatur. 

 

Razpisna dokumentacija:

icon word Razpisna dokumentacija - podelitev koncesija SPLOŠNA MEDICINA
icon pdf Razpisna dokumentacija - podelitev koncesije SPLOŠNA MEDICINA
icon word Razpisna dokumentacija - podelitev koncesija PEDIATRIJA
icon pdf Razpisna dokumentacija - podelitev koncesije PEDIATRIJA
icon word Razpisna dokumentacija - podelitev koncesija ZOBOZDRAVSTVO
icon pdf Razpisna dokumentacija - podelitev koncesije ZOBOZDRAVSTVO

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • Lokalne volitve 2014 - Občina Tišina
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije